istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
YİĞİT AJANS
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 25-03-2019 17:18

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
HAKKARİ YÜKSEKOVA
 II. KISIM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 
YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kredi Desteği Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorunluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesine ait 100 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
1-İdarenin  Adresi                     :Esendere yolu 2. km. Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası  Yüksekova/HAKKARİ
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı      : 100 işyeri yapım işi
b)Yapılacağı Yer                     :Yüksekova/HAKKARİ
c) İşe Başlama Tarihi              :Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş)  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin Süresi                          :30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) :24.106.835 TL 
f) Geçici Teminat                     :723.205,05 TL
3-İhalenin 
a)Yapılacağı Yer                    : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal  Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No:154 1. Kat   159 Nolu toplantı salonu Söğütözü - ANKARA
b)Tarihi ve Saati                      :  18/04/2019 - Saat:10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde,  istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi 
    İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedeli en az % 80'i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin  ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgeleri aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin 48. 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin 39. Maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
Gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Ticaret ve Sanayi Odası /Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %3'ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Koperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H)Son beş yılda belirtilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ)İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J)İç Zarf.
Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa  konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat  10.00'a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No:154 1.Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkatte alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6'3üncü  maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (İş ortaklığ veya konsorsiyum) kabul edilmez.
6-ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dökümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No:154 1.Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koperatifi Başkanlığının Esendere Yolu 2,Km. Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova / HAKKARİ  adreslerinde görülebilir. Veya  600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No:154 1.Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9-Verilen Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10-KDV uygulaması,25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlenir.
11-Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.