istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nasa
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 07-08-2019 17:37

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
DEVLET HAVA 
MEYDANLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) 
HAKKARİ SELAHADDİN EYYUBİ 
HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG)


SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :2019/379862
1-İdarenin
a) Adresi                                         :Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı  YÜKSEKOVA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası           :4383003333 - 4383003341
c) Elektronik Posta Adresi             :Serkan.KESEN@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı              :600.000 METREKÜP SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG)

 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                 :DHMİ Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü Makine Şefliği Isı Merkezi
c) Teslim tarihi                              : Sıkıştırılmış Doğal Gazın(CNG) teslimi 01.10.2019-  31.12.2020 tarihleri arası yapılacaktır. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                           :Hakkari / Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Toplantı

b) Tarihi ve saati                          : 29.08.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli veya yüklenici firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş olan sözleşme süresince geçerliliğini koruyan (01.10.2019-31.12.2020 tarihleri arası) "CNG İletim ve Dağıtım" lisansına sahip olmalıdır.Gazın sıkıştırılması istekli firmalar tarafından yapılmıyorsa sıkıştırılmış gazı temin edeceği firmanın sözleşme süresince geçerliliğini koruyan "CNG Satış Lisansı" na sahip olması gerekmektedir. İstekli veya yüklenici firmalar sözleşme süresince geçerliliğini koruyan K1 veya K2 Yetki belgesine sahip olmalıdır. Swap ve/veya manifolt şeklindeki tüpler uluslararası standartlarda Pi sertifikalı olacaktır. Sertifikanın bir örneği ihale teklif dosyasında bulunacaktır.Bahsi geçen lisansların,belgelerin ve sertifikaların noter onaylı sureti ya da aslı İdarece görülerek onaylanacak sureti ihale dosyasına konulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımına ilişkin teklif verecek istekliler için her türlü doğalgaz ürünleri alım ve satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliği (Terminal binası T-130 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.