istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
YİĞİT AJANS
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 09-08-2018 11:21

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
HAVA ALANI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Muhtelif Alt Yapı İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                : 2018/387631
1-İdarenin
a) Adresi                                   : EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası      :3122042846 - 3122128158
c) Elektronik Posta Adresi        : iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı          : 1 Adet Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Muhtelif

Alt Yapı İşleri Yapılması Yapım İşi (Acil ulaşım yolları, Çevre tel örgüsü işleri, LNG dönüşüm işleri, bomba imha çukuru, Peyzaj  işleri, Apron bariyer binası)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                         : Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü/Hakkari
c) İşe başlama tarihi                   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi  yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                               : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer                       : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 ETİLER / ANKARA 

adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati                        : 04.09.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan AXVIII grubu işlerin benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen 53.3.  maddesinde belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte “Kalite ve teknik değer” gibi fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak, işin genelinde büyük önem arz eden ve maliyet ile birlikte işin özelliği de göz önünde tutularak, iş kalemleri bazında ve genelinde taahhüdün yapılamaması veya kalitenin düşürülmesi olasılığını önlemek ve ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumunu sağlamak amacıyla,  aşağıda belirtilen iş kalemleri ve hesap yönteminin belirlenerek, bu unsurlara ihale ilanında ve İdari Şartnamede yer verilerek ihale edilmesine,  karar verilmiştir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;    
TP: Teklif puanı,     
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 SIRA NO           İŞ KALEMİ /                         MİNİMUM                      MAKSİMUM                                  PUAN 
                          İŞ GRUBU NO.                      TEKLİF                     TEKLİF 
                                                                            ORANI (%)                   ORANI (%)    
1                       DHMİ.İNŞ.008                         15,9                                  29,4                                          12,1
2                       DHMİ.İNŞ.017                         11,0                                   20,4                                          8,4
3                       DHMİ.MEK.001                         8,5                                  13,5                                           5,6 
4                       DHMİ.İNŞ.011                           5,8                                  10,7                                           4,4
5                       DHMİ.İNŞ.007                           5,1                                  10,4                                          3,9
6                       DHMİ.İNŞ.012                           3,3                                   6,1                                           2,5
7                       DHMİ.İNŞ.014                           3,3                                   6,1                                           2,5
8                       DHMİ.İNŞ.025                           2,3                                   4,3                                          1,7
9                       DHMİ.İNŞ.013                           2,2                                   4,0                                           1,7
10                     DHMİ.İNŞ.024                           1,8                                   3,3                                           1,4
11                     DHMİ.İNŞ.010                           1,7                                   3,1                                           1,3
12                    DHMİ.İNŞ.009                            1,0                                  1,9                                             0,8
13                    DHMİ.İNŞ.015                            1,0                                  1,8                                             0,8
14                    DHMİ.PYZ.016                           0,8                                  1,4                                             0,6
15                    DHMİ.PYZ.030                           0,6                                  1,1                                              0,4
16                    DHMİ.PYZ.027                           0,6                                  1,1                                              0,4
17                    DHMİ.İNŞ.018                            0,5                                  1,0                                              0,4
19                    DHMİ.İNŞ.026                           0,5                                   1,0                                              0,4
20                    DHMİ.İNŞ.022                           0,4                                   0,8                                              0,3
                                                                                                                            TOPLAM                            50
 A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları olması halinde o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.”
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 ETİLER / ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Daire Başkanlığı, İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah.Mevlana Bulvarı No:32 06330 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
1-30.11.2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetenin "Çeşitli İlanlar" başlıklı bölümünde (sayfa 114) Devlet Hava Meydanları İşletmesi için N değeri alt yapı işlerinde 1 olarak alınacağı belirtilmektedir. Hakkari Havalimanı Muhtelif Alt Yapı işlerinde benzer iş olarak belirlenen AXVIII grubu alt yapı işlerine ait sınır değer katsayısı N:1 olarak alınmıştır.    Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.