istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nasa
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 18-12-2018 17:53

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

DEVLET HASTANESİ -

YÜKSEKOVA SAĞLIK BAKANLIĞI

 BAKAN YARDIMCILIKLARI

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

2 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ TEMİN UYGULAMASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası                                    :2018/655802

1-İdarenin a) Adresi                                    :INANLI KÖYÜ VAN YOLU ÜZERI 1 30300 YÜKSEKOVA/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası                         :4383511152 - 4383513666

c) Elektronik Posta Adresi                            :yuksekovadevlethastanesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı        :2 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ TEMİN UYGULAMASI ALIMI                     

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                              :Yüksekova Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi                                                          :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından  yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. , Yüklenici İdarelerin yazı,telefon veya faxla                       bildirilen siparişine müteakip, istenen miktarda malzemeyi 10(on) takvim günü içerisinde İdarelere teslim edecektir. İşin süresi                       sözleşmenin imzalanmasından itibaren (8) sekiz aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                        :YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

b) Tarihi ve saati                                                         :04.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1. İhalede teklif edilen malzemelerin güncel  TİTUBB / ÜTS ile SUT eşleştirme tanımı yapılması zorunlu olup, bu tanımlama ihale tarihi veya daha önceki bir tarih itibariyle olması gerekmektedir.

2-İstekliler ihale tarihi itibariyle güncel olarak firmaların ve teklif etmiş oldukları ürünün Ürün Tespit Sistemi (ÜTS) veya  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, Üretici ve ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün ÜTS /TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB'na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici ve ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3-İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB/ ÜTS kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB /ÜTS kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır.

4-Yerli Malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayınlanan Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesinde bulunan ürünler için ilgili kurumca düzenlenen teşvik edici belge sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Cihaz kurulumu gerektiren panellerde, İstekliler teklif ettikleri Cihaz ve malzemelere ait katalog, broşür veya fotoğrafları teklifleri ekinde sunacaklardır.  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.                             

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.