istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nİŞAN
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 19-06-2019 17:06

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
YÜKSEKOVA İLÇE 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


100 TON TORBALI, MİN 7000 KCAL/KG,(PORTAKAL KÖMÜR), 600 TON TORBALI MİN 6400 KCAL/KG (FINDIK KÖMÜR) OLMAK ÜZERE TOPLAM 700 TON TORBALI KÖMÜR VE 50 TON KURU BALTALANMIŞ ODUN ALIMI


100 Ton Torbalı, min 7000 Kcal/kg,(Portakal kömür), 600 Ton Torbalı Min 6400 Kcal/kg (Fındık Kömür) olmak üzere toplam 700 Ton Torbalı Kömür ve 50 ton kuru baltalanmış odun alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                         :2019/273578
1-İdarenin
a) Adresi                                            :Yeni Mahalle Milii Egemenlik Caddesi Üzeri  YÜKSEKOVA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası              :4383512526 - 4383514033
c) Elektronik Posta Adresi                 :y.o.satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                 :100 Ton Torbalı, min 7000 kcal/kg, 70-150 mm boyutlu kömür ve 600 Ton Torbalı min 6400 kcal/kg 10-18 mm  boyutlu kömür olmak üzere toplam 700 Ton kömür 50 ton  kuru baltalanmış sobalık odun alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                : Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ek Hizmet binaları  ve polis kontrol noktalarına idarece görevlendirilen personel  eşliğinde gösterilen yerlere teslimi yapılacaktır. Odun alımı ise idarece talep edildiği zaman kantarda tartımı yapıldıktan  sonra idare tarafından teslimi alınacak net miktarı belirtir  kantar fişi idareye teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi                             :Yüklenici sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten   itibaren sonraki (90) doksan gün içerisinde her bir teslim yerine bir defada teslim edecek. Sevkıyatın gerçekleştirileceği tarih ve saatler ile araçların plakası teslim edilecek birim veya birimlere bildirilecek, teslim alacak birim yetkililerinin göstereceği yerlere nizami olarak istiflenecek,  araçların boşaltımı için ayrıca bir ücret veya personel talep edilmeyecektir. Nakliyede kullanılacak araçlar boşaltım  yapacağı birime en yakın yerde dolu ve boşaltımı müteakiben boş olarak kantara girecek ve kantar fişleri idare yetkilisine teslim edilecektir. Araçların tartım ücretleri  yüklenici tarafından ödenecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                          :Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü/Lojistik Büro Amirliği
b) Tarihi ve saati                           :10.07.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı.1) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
ı.2) ihalede sunulan Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini veren kurumdan alınan İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin geçerliliğinin devam ettiğine ilişkin yazının aslı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Katı Yakıt Satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü/Lojistik Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.