AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 KALEM EORU DİZEL 10 AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2023/1144543

1-İdarenin

a) Adı:
DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:
MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDESİ 1 30800 DERECİK/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4384613281 - 4384613281
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
1 KALEM EORU DİZEL 10 AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
1 KALEM EURO DİZEL AKARYAKIT ALIMI ( 70.000 LİTRE )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/ teslim edileceği yer:
DERECİK BELEDİYESİNİ BELİRLEYECEĞİ BİR ALAN VEYA İHALEYİ ALAN FİRMANIN BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA FİŞ MUKABİLİNDE TESLİM ALINACAKTIR
ç) Süresi/ teslim tarihi:                                                                                                    
Yüklenici Sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra mal teslimine başlayacak olup İdarenin talebi doğrultusunda peyder pey teslimat yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi:
10 iş günü içerisinde teslim edilecek

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
13.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
DERECİK İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ BELEDİYE FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NO 72 DERECİK/HAKKARİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a ) istekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama Kuruluşu" ise Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
b ( İstekli bir " Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş 1 Akaryakıtve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi 
c ) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik belgesi 
d ) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alnmış olan iş yeri açma ve izin belgesi   
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a ) İsteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b ) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarfaından istekli adına düzenlenen kapasite raporu 
c ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslke odası tarafından istekli adına güzenlenen imalat yeterlilik belgesi
d ) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 
4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BENZER İŞ OLARAK AKARYAKIT ALIM VE SATIMI KABUL EDİLECEK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01914567