AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1 KALEM AKARYAKIT ALIMI mal alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2023/909827

1-İdarenin

a) Adı:
DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:
MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDESİ 1 30800 DERECİK/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4384613281 - 4384613281
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
1 KALEM AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
1 KALEM AKARYAKIT ALIMI ( EURO
DİZEL 50.000 LİTRE )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/ teslim edileceği yer:
Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait olan Araç
Garajı sahasında bulunan Akaryakıt Tankı veya Akaryakıt istasyonunda fiş mukabilinde Teslim alınacaktır
ç) Süresi/ teslim tarihi:
Derecik Belediyesinin belirleyeceği Araç
garajı sahasında bulunan Akaryakıt tankı veya İhaleyi alan firmanın bir Akaryakıt istasyonunda fiş mukabilinde peyderpey teslimat yapacaktır
d) İşe başlama tarihi:
5 iş günü içerisinde teslim edilecek

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
19.09.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
DERECİK İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:72 DERECİK BELEDİYESİ FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKMAL SERVİSİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a ) İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu iseEnerji Piyasası Düzenlenme kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
b) İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise
c ) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini
d ) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak üzere almış olduğu istasyonlu Bayillik Belgesini
e ) İstekliler yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olanını teklifi ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a ) İsteklini adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b ) İsteklinin Üyesi olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c ) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarfından istekli asdına düzenlenen imalat yeterliki belgesi 
d ) isteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli mal belgesi veya teknolojik ürün deneyi  belgesi 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhaleyi alan Yüklenici firma Belediyemize getireceği Akaryakıtı eksiksiz olarak getirmek zorundadır Getireciği Akaryakıtın mühürlü gelmesi,Numunesini getirmek zorundadır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01886712