TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - DERECİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2024/719686
1-İdarenin
a) Adı:
DEVLET HASTANESİ - DERECİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:
Akören, Derecik Köyü Yolu, Hastane Cad. 112 30800 merkez DERECİK/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
04384613307 - 4384613206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
STERİLİZASYON BİRİMİ 5 KALEM İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:
DERECİK DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:
1.Yüklenici uhdesinde kalan kalemleri sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içinde Derecik Devlet Hastanesi sterilizasyon birimine veya Hastane Müdürlüğümüzün belirleyeceği yere montajı ve kurulumu yapılarak çalışır bir vaziyette teslim edecektir. 2. Satıcı firma cihazları teknik şartnamede belirtilen şekli ile ilgili idare tarafından gösterilen yere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. 3. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmakla yükümlüdür.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
24.06.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
DERECİK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
cihaz satış belgesi
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin ve cihazlar için isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" yeterlilik tablosu içinde beyan edeceklerdir.
ubb-üts bilgileri
Yerli Malı Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02041930