12 KALEM HEPA FİLTRE
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ

12 KALEM HEPA FİLTRE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2024/450958

1-İdarenin

a) Adı:
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
b) Adresi:
DAGGÖL MAHALLESI ÇEVRE YOLU ÜZERI 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4382116067 - 4382117273
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
12 KALEM HEPA FİLTRE
b) Niteliği, türü ve miktarı:
12 KALEM HEPA FİLTRE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ/ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:
Sağlık tesisimizin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 7 gündür.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
26.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı
Açıklama
Ortak Girişimlerde
EUROVENT sertifikalı
Torba filtreler,kompak v filtreler EUROVENT sertifikalı olmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
EN1822-4 Test Sertifikasına
Hepa Filtreler için EN1822-4 Test Sertifikasına Sahip olmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
ISO 16890 Belgesi
Filtreler ISO 16890 standartlarında olmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
İSO9001:2015 kalite belgesi
İhaleye katılacak firmalar İSO9001:2015 kalite belgeli,TÜRKAK akredite onaylı olmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesi
İstekliler ürünlere ait varsa yerli malı belgesi sunmalıdırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı
Açıklama
Ortak Girişimlerde
Teknik şartnameye uygunluk
İstekliler Teknik şartnameye uygunluk vereceklerdir.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog
Ürünlere ait katalog sunulacaktır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02018151