AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2023/1156491

1-İdarenin

a) Adı:
HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:
Pehlivan Mah. Gençlik cad. no:13 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4382116107 - 4382116635
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) 1000 litre Motorin ( EURODİZEL 10 ) 30000 litre Motorin Yağı 250 litre Antifiriz 150 litre Hidrolik Yağı 150 litre Ustübü 100 adet Eter 20 adet Adblue 300 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/ teslim edileceği yer:                                                                      
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/ teslim tarihi:                     
Sözleşme imzalanır imzalanmaz peyder pey olarak 25.10.2024 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşme İmzalandıktan sonra işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
14.11.2023 - 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahıbinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren yetki belgesinin islı veya noter tasdikli sureti.
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi ise; teklif sahibinin bayisiolduğu kuruluş dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmenin aslı veya noter tastikli sureti.
3- İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesinin aslı veya noter tastikli sureti.
4- İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığınadan alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu İş İçin 31/08/2013 tarih 28751 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 27/06/2013 tarih ve 2013/5216 Sayılı " 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen Mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar" kararı doğrultusunda fiyat farkı hesaplanacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01918486