HAKKÂRİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜN’DEN KAFETERYA İLANI

  1. Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Hakkâri Merkez’de 105 m2 alan içinde bulunan Hakkâri Kapalı Yüzme Havuzu Kafeteryası 1 (bir) yıllığına, açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
  2. Toplam alanı 105 m2 olan kafeteryaların 1 (bir) yıllık muhammen bedeli 24.720,00 TL. Üzerinden ihale edilecektir.
  3. Kafeteryaların kira bedeli üzerinden %20 KDV + %5 İşletme Payı + %o 9,48 Damga Vergisi-Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ilave edilecektir.
  4. İhale; 26 Ocak 2024 Cuma günü, saat 11:00‘da Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
  5. İhaleyi yapıp yapmamakta idare serbest olduğu gibi ihale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Merkezde Genel Müdür, İllerde ise İl Müdürünce onaylanabileceği veya feshedilebileceği.
  6. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

a)Muhammen bedelin %30‘u oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu olacaktır. Geçici teminat; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ziraat Bankası Hakkari Şubesinin İBAN NO: TR58000100029988254624-5001 nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleyi kazanan kişi %30 oranında geçici teminatı sözleşme imzalanmadan 3 iş günü içinde %6 kesin teminata çevirmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşme fesih olur ve yatırılan geçici teminat iade edilmez ve İl Müdürlüğümüz hesabına gelir kaydedilir.
b) İhaleye katılan isteklinin; İkametgâh belgesi veya tebligata esas adres beyanı olacaktır.(son 3 ay içinde alınmış olacak)
c) İhaleye katılan isteklinin; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge olacaktır. (son 3 ay içinde alınmış olacaktır.)
d) İhaleye katılan isteklinin; Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınmış (SGK-BAĞKUR vb.) prim borcu olmadığına dair belge olacaktır. (son 3 ay içinde alınmış olacaktır.)
e) İhaleye katılan istekli; Gerçek kişi ise İmza Beyannamesi, Tüzel kişi ise imza sirküleri olacaktır.( Noterden tasdikli olacaktır)
f) İhaleye katılan isteklinin; ihalelere katılmasında yasaklı olmadığına dair, ihalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış “ADLİ SİCİL KAYDI” belgesi olacaktır.
g) İhaleye iştirak edecek olan gerçek kişi ise T.C. Kimlik Belgesi, Tüzel kişi ise kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet alanını gösteren odaya kayıt belgesi olacaktır.
h) Kira bedeli (ihale sonucunda) 1/4 peşinat + %18 KDV + %5 İşletme Payı + %o 9,48 Damga Vergisi-Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ilave edilerek toplam bedelin ilk taksidini sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 7 gün içinde peşin ve geriye kalan taksitler ise takip eden 3’şer aylık dönemlerde üç eşit taksitte yatırılacaktır.
7. Kafeteryaların kiralama şartnamesi örneği Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı servisten temin edilebilir.
                                                                                                                          İLAN OLUNUR. 

#ilangovtr Basın No ILN01968865