T.C.
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARİ MERKEZ HACI SAİT CAMİİ YIKIM VE MOLOZUN TAŞINMA İŞİ İLAN METNİ

1- İlimiz Merkez Hacı Sait Camii Yıkım ve Molozun Taşınma İşi, İdaremiz tarafından  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nu 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
2- İhale aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Hakkari İl Özel İdaresi ihale salonunda yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi ile diğer evraklar Hakkari İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde temin edilebilecektir.
4- İhale muhammen bedeli 201.218,06 TL olup; İhaleye katılacak olan istekliler belirlenen muhammen bedelin %3’ü 6.036,55 TL’den az olmamak şartı ile geçici teminatı ihale dosyasında idareye sunacaktır.
5- İhaleye katılmak isteyenler;
a)
Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
b) 2023 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü
c) Vekaleten katılacakların 2023 yılına ait noter tasdikli vekâletnamesi
d) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya noter tasdikli fotokopisi
e) İhaleye ortak olarak katılacakların 2023 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat mektubu
g) İhaleye katılacak kişi veya firmaların adına en az 1 adet ekskavatör, 2 adet damperli kamyon ve 1 arazöz kayıtlı olması ve buna ilişkin araç ruhsat suretlerinin ihale dosyasında ibraz etmeleri gerekir. 
h) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
6- İhaleyi alan kişi veya firmalar işi alt yükleniciye devredemez.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhale için postadaki gecikmeler, telgraf ve faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- Özel ve Teknik Şartlar;

 •  Yüklenici, yıkım ve molozun taşınması işi sırasında tüm güvenlik önlemlerini alacak azami özen gösterecektir.
 • Yıkımdan çıkacak moloz, Belediyenin uygun göreceği yere taşınacaktır.
 • Yapının tüm temeli çıkarılacak olup; işin sonunda şantiye alanında betonarme imalat bulunmayacaktır.
 • Gürültü nedeniyle çevreye verilebilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır.
 • Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan şerit bantla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu hükmün yerine getirilmesi olanağı yok ise, yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklı bir malzeme ile çevrilecektir.
 • Enkazı kaldırmak için kullanılan güzergah ile yıkım yapılan yerin temizliği tam olarak yapılacaktır.
 • Yıkım mahalline girişler kontrollü olacak, yıkım işindeki işçilerin dışında girişlere müsaade edilmeyecektir.
 • Yıkımdan dolayı mevcut elektrik, su, doğalgaz, atık su, telefon, kablo tv ve diğer alt yapı hizmetleri ile çevresinde bitişik binalara, diğer 3.şahısların/tüzel kişilerin mallarına gelebilecek zarardan, İdaremiz sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • Yıkım anında çıkabilecek tozların önlenmesi amacıyla yüklenici tarafından arazözle sulamalar yapılacaktır. Çalışma süresince yıkımın yapılacağı saha, temiz ve düzenli tutulacaktır.
 • Eşya ve insandan tahliye edilip yıkımı yapılan binalardan çıkan hurda malzemeler yükleniciye aittir. Hurda malzemenin ayıklanıp değerlendirilmesi yüklenicinin tasarrufundadır.
 • İş güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi konusundaki tüm yükümlülük Yükleniciye aittir. Yüklenici “İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinin” hükümlerini harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla yükümlüdür. Kullanılacak iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekanlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. 
 • Emniyeti tehdit eden bir durum var ise işe başlanmayacak ve Yüklenici tarafından İdare yetkilisine bildirilecek, emniyet sağlandıktan sonra iş başlatılacaktır. Yapım esnasında Yüklenici personelinin, İdare çalışanlarının, yıkım sahasında çalışan diğer elemanların, üçüncü şahıslara uğrayacağı kazalardan, bu kazaların sebep olacağı maddi manevi her türlü zarardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur. Bu nedenle İdare herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, Yüklenici kendisine İdare tarafından rücu edilen tüm bedeli derhal İdareye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10-Yıkım Yeri Muhammen Bedeli ve Teminatı

Sayfa No
İşin Adı 
İli,İlçesi, Köyü,
mevkii
Muhammen Bedeli  (TL)
Geçici Teminatı
(TL)
İhale Günü
ve Saati
1
Hacı Sait Camii
Yıkım ve Molozun Taşınma İşi
Pehlivan mahallesi Merkez / HAKKARİ
201.218,06
TL
6.036,55 TL
17/05/2023
Saat: 10.00


İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No 1825353