ŞEMDİNLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1)-Durak yerleri Belediyemizce belirlenen 2 (iki) adet Ticari Taksi Plaka Ruhsat Kullanım  Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2)-İhale 27/02/2024 Salı günü saat 10.00’da Şemdinli Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3)-1 (Bir) adet ticari taksi ruhsat kullanım hakkı satış  muhammen bedeli (KDV hariç ) 172.600,00 (Yüzyetmişikibinaltıyüz) TL dir.

4)-Geçici teminat tutarı 5.178,00 TL (Beşbinyüzyetmişsekiz)  TL’ dir.
5)-İsteklilerde aranacak şartlar;
a)-Kanuni ikametgahı en az 5 yıl Şemdinli  olması.
b)-Nüfus cüzdan fotokopisi
c)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
d)- Adres Beyanı
e)-Geçici teminat dekontu
f)-Vekalet ile gireceklere vekaletname
g)-Şartname alındı makbuzu
h)-Uygun sürücü belgesine sahip olmak
6)-Teklifler 27/02/2024 Salı günü saat 10.00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şemdinli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.
 7)-İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartnameyi almak isteyenler 200,00 (İkiyüz) TL Belediyemiz veznesine yatırarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.
8)-İhaleyi alıp sonradan vazgeçenlerin teminat bedelleri belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünce gelir olarak kaydedilecektir. Ayrıca ihaleyi alıp ihale sözleşmesine uymayanların ihale işlemleri iptal edilecektir.
9)-İhale ile ilgili doğacak uyuşmazlıklar da Şemdinli Mahkemeleri salahiyetlidir.
10)-Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir,
İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01983541