4 KALEM MEDİKAL AMAÇLI GAZ TÜPÜ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -ŞEMDİNLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KALEM MEDİKAL AMAÇLI GAZ TÜPÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2023/1202018

1- İdarenin

a) Adı:
DEVLET HASTANESİ -ŞEMDİNLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:
MODA MAH HASTANE CAD. 1 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4384113819 - 4384113519
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
                                                                                                                                                                                                        
4 KALEM MEDİKAL AMAÇLI GAZ TÜPÜ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
Hastanemize 50 adet 50 lt kapasiteli oksijen, 30 adet 10 lt kapasiteli oksijen, 10 adet 10 lt kapasiteli kuru hava ve 10 adet 10 lt kapasiteli karbondioksit gazı için demirbaş tüp alımı yapılacaktır. Tüpler dolu teslim edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:                                                                           
Şemdinli Devlet Hastanesi Saymanlık Deposuna( İlgili Saymana teslim edilecektir. Kesinlikle muayene ve kabul tutanağı yapılmayan ürünler kesinlikle sağlık ekibine verilmeyecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi:
Sözleşmeyi imzalamaya müteakiben 20 takvim günü içerisinde kurumun istediği depoya tüm ürünler tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
10.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Şemdinli Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler ürünler için varsa ; T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB),  Ürün Takip Sistemine (ÜTS), Kapsam Dışı olduğuna,ulusal veya uluslararası kalite belgelerini gösterir belge bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli tevsik edici belgeler ile birlikte ihale komisyonuna sunmalıdırlar.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ve teknik bilgilerini içeren belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01923551