TIBBİ CİHAZ,DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT ALIMI
DEVLET HASTANESİ -YÜKSEKOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ CİHAZ,DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:
2023/1235250

1- İdarenin

a) Adı:
DEVLET HASTANESİ -YÜKSEKOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:
İNANLI KÖYÜ VAN YOLU ÜZERİ 1 30300 YÜKSEKOVA/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası:
4383511152 - 4383513666
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:
TIBBİ CİHAZ,DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:    
6 KALEM TIBBİ CİHAZ, DEMİRBAŞ VE MEFRUŞAT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/ teslim edileceği yer:
YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/ teslim tarihi:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
İdare yüklenici ile sözleşme yapacaktır. Cihazlar, sipariş mektubunun yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yada EKAP üzerinden tebligat yapılacak olup, tebligatı takiben 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdareye teslim edilmiş, montajı tamamlanmış, personel eğitimi tamamlanmış ve çalışmaya hazır vaziyette teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
16.11.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. Teklif edilen ürünlere ilişkin ürün UTS numaraları yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına veya  birim fiyat teklifi cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan  ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. UTS "KAPSAM DIŞI" ürünler için kayıt aranmayacaktır.
- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış merkezi yetki belgesi” aranacaktır. “satış merkezi yetki belgesi" bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına belirtilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına girmeyen ürünler için bu belgeye gerek yoktur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İstekliler, teklifleri ile birlikte cihaz ve demirbaşların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği katalog, broşür, resim vb. diğer belgeleri sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda belirtecektir.
b) İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde istekli firmalardan teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygunluğunu incelemek üzere demonstrasyon talep edebilir. İstekliler İdare'nin bu talebini yerine getireceklerdir. İhale komisyonu uzman üyelerince yapılan kontrollerde Teknik şartnameye uygun olmayan cihaz için isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demonstrasyon giderleri İsteklilere aittir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01925898